Finans/Invest 2-2017

Dette nummer af Finans/Invest indeholder flere artikler om investeringer og herunder behandlingen af risici og deres
betydning for afkast.

Det nye sorte guld eller er det bare gas? 
Af Ken L. Bechmann
Dette nummer af Finans/Invest indeholder flere artikler om investeringer og herunder behandlingen af risici og deres
betydning for afkast. I forlængelse af disse artikler diskuterer denne leder ansvarlige investeringer, der synes at være
genstand for mere og mere opmærksomhed fra investorer, politikere og privatpersoner generelt. Konklusionen er, at der er mange gode grunde til at have opmærksomhed omkring ansvarlige investeringer – specielt i relation til klodens klimaproblemer. Der er potentielt store risici forbundet med disse problemer, men der kan også være attraktive afkast forbundet med at bidrage til løsninger på disse problemer.

ATP som faktorinvestor
Af Kasper Ahrndt Lorenzen & Søren Fiig Jarner
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) forvalter en pensionsformue på 800 mia. kr. på vegne af den danske befolkning. I 2015 gentænkte ATP sin strategi for investeringsporteføljen, hvilket resulterede i en ny tilgang til porteføljeallokering baseret på risikofaktorer frem for aktivklasser. Den grundlæggende idé, der gennemgås i denne artikel, er, at de enkelte aktiver forstås og sammensættes ud fra deres eksponering mod et veldefineret sæt af fælles faktorer (risikokilder), eksempelvis aktie-, rente- og illikviditetsfaktor. Den faktorbaserede tilgang giver en stringent ramme til at formulere en ønsket risikoprofil og en metode til at konstruere en samlet portefølje med denne profil.

Investeringer i fossile selskaber og strandede aktiver
Af Ken L. Bechmann & Mads Stenbo Nielsen
Der er fortsat stor interesse for – men også usikkerhed omkring – klimaudfordringernes konsekvenser for investering i specielt fossile selskaber. Denne artikel behandler dette emne og det nært beslægtede begreb strandede aktiver ved at diskutere den eksisterende litteratur om emnet og ved at foretage og diskutere empiriske analyser af investeringer i fossile selskaber. Artiklens konklusion er, at selv om klimaudfordringerne giver betydelig risiko for, at aktiver indenfor fossile brændstoffer strander, så er der en række indikationer på, at markedet, investorer og de berørte selskaber ikke har forholdt sig tilstrækkeligt nuanceret til denne risiko.

Impact investering
Af Jannick B. Pedersen
Impact investering er på vej til at blive et mainstream begreb. I artiklen diskuteres fremvæksten af denne investeringsform, hvorfor investorer vælger den, og hvordan den kan defineres og afgrænses fra andre investeringsformer. Investeringsfeltet beskrives blandt andet via en række cases, som strækker sig fra høj-risiko enkeltinvesteringer i iværksættere med en social mission til investeringsselskaber, der investerer i hoteller i udsatte bydele, og større fonde, der historisk har opnået solide markedsafkast og høj Sharpe Ratio ved at give flerårige lån til mikrolånsplatforme.

Contemporary Evidence from Denmark 
Af Reiner Quick, Dennis van Liempd, Bent Warming-Rasmussen, Florian Schmidt & Jesper Raalskov
Artiklen præsenterer en empirisk undersøgelse af, hvorledes revisionsfirmaernes salg af ”ikke-revisionsydelser” (NAS) indvirker på fire relevante brugergruppers opfattelse af revisors uafhængighed i fremtræden. Resultaterne viser, at respondenterne totalt set anser 36 af de 38 testede ikke-revisionsydelser for skadelige for revisors uafhængighed i fremtræden. Endvidere viser undersøgelsen, at loftet på 70% honorar for rådgivning i forhold til revisionshonoraret er sat for højt set med respondenternes øjne. Grupperne af finansanalytikere og advokater er mere kritiske end aktionærerne og bankrådgiverne.

Posted in Indlæg.