Finans/Invest 4-2017

Leder: InvesteringsSpareKonto (ISK)
Af Ken L. Bechmann
Dette nummer af Finans/Invest indeholder en artikel, der bidrager til den aktuelle diskussion af den såkaldte InvesteringsSpareKonto (ISK). Denne leder tager diskussion op. I stedet for bureaukratiske begrænsninger anbefales, at det gennem uddannelse og anbefaling sikres, at den almindelige dansker tager en kvalificeret investeringsbeslutning.

Analyse af kapitaludvidelsen i DONG Energy - på baggrund af Rigsrevisionens seneste beretning
Af Mads Kærsgaard og Sebastian Bastrup Noesgaard
Siden Rigsrevisionen d. 17. maj 2017 fremlagde sin beretning om kapitaludvidelsen i DONG Energy A/S (herefter DONG), har mediernes dækning været snævert fokuseret på forholdet omkring Finansministeriets manglende dokumentation. Foruden dette forhold tydeliggør offentliggørelsen af rapporten den markante politiske betydning af sagen. Ligeledes er der flere væsentlige elementer, der er blevet overset, og som bidrager til forståelsen af transaktionen. Denne artikel vil belyse centrale konklusioner i Rigsrevisionens beretning, som er blevet forbigået i den offentlige debat, hvilket - sammenholdt med en diskussion af særlige risikoforhold i transaktionen - skal skabe et mere nuanceret indblik i kapitaludvidelsen.

Danske investorers investeringsadfærd
Af Leonhardt Pihl og Jørn Nielsen
Den private investor er en omdiskuteret størrelse. Et af problemerne er, at vi har at gøre med en stor og heterogen gruppe af investorer, der vanskeligt lader sig beskrive ved gennemsnit, medianer eller andre statistiske udtryk. I denne artikel redegør Dansk Aktionærforening for resultaterne af en ny undersøgelse blandt foreningens medlemmer. Resultaterne viser specielt, at investorer, der må forventes at have grundlæggende viden om aktieinvesteringer, generelt har en meget mere veldiversificeret portefølje, end hvad andre nyere resultater synes at indikere. Artiklen og dens resultater er dermed relevante i forhold til den aktuelle diskussion om en InvesteringsSpareKonto (ISK).

50 Shades of Discounting - diskontering af derivatbetalinger i teori og praksis
Af Søren Bundgaard Brøgger
Det er velkendt, at derivatbetalinger, f.eks. i rente- og valutaswaps, skal diskonteres på en kurve, som reflekterer det underliggende kollateral og renten, hvormed det finansieres. I virkeligheden er det vanskeligt for slutbrugerne (pensionskasser, virksomheder m.fl.) at gennemskue, hvorledes fremtidige betalinger diskonteres, idet de teoretisk korrekte kurver ofte er baseret på illikvide eller ikke-handlede instrumenter. Denne artikel samler trådene og sætter teori og praksis op mod hinanden.

Posted in Indlæg.