Nr. 2 – 2016

100,00DKK

Varenummer: 1506 Kategori:

Beskrivelse

FI 2 2016 Forside

Finans/Invest 2/16 indeholder udover lederen fire artikler. Lederen diskuterer to forhold i forlængelse af artiklerne. For det første fremhæves markedsinformation i forbindelse med risikovurderinger af banker som nødvendigt og helt naturligt. For det andet diskuteres Nykredits planer om børsnotering og de annoncerede bidragsforøgelser. Artikel nummer et viser, hvorledes markedsdata er langt bedre end de ellers gængse regnskabs data til at identificere, at en bankkrise var under opsejling inden 2008, og til at identificere, hvilke banker, der var mest i farezonen. De efterfølgende tre artikler omhandler Nykredit. I den første gennemgår Nykredit baggrunden for børsnoteringen og behovet for, at forretningen af egenkapitalen forbedres. I den anden diskuteres Nykredits nye koncept med KundeKroner, som forekommer problematisk eftersom det kan ende med, at det bliver de nuværende minoritetsaktionærer, der drager fordel af KundeKronerne. I den tredje og sidste artikel analyseres de samlede konsekvenser af en børsnotering, gebyrstigninger og KundeKroner og det konkluderes, at når alt tages i betragtning, er der ikke grund til det store postyr.

 

 

 

Indhold

1) Er regnskabs- eller markedsbaserede data nøglen til at opdage finansiel ustabilitet?
2) Nødvendige bidrags- og kapitalforhøjelser
3) Nykredit, børsnotering, markedseffektivitet og ejerløse formuer
4) Postyret om Nykredit

Er regnskabs- eller markedsbaserede data nøglen til at opdage finansiel ustabilitet?
Af Johannes Raaballe
Denne artikel finder, at de gængse overvågnings- og styringsredskaber, der er baseret på regnskabsdata, hverken er i stand til at identificere finansiel ustabilitet eller banker i problemer. Hvis man i stedet inddrager markedsdata – og specielt betragter et markedsbaseret solvensmål – kunne man allerede op til 4-5 år før den danske bankkrise se indikationer på, at noget alvorligt var under opsejling i den danske banksektor og entydigt have opdaget en dansk bankkrise medio 2008, altså allerede før Roskilde Banks fald. Endvidere ville man på forhånd kunne identificere de banker, der var i farezonen, og hvoraf de fleste efterfølgende døde.

Nødvendige bidrags- og kapitalforhøjelser
Af Henrik Hjortshøj-Nielsen og Dan Sørensen
Denne artikel gennemgår baggrunden for, at Nykredit, der har en forening som majoritetsaktionær, søger en børsnotering. I artiklen gennemgås, hvorfor Nykredits renteindtægter af fondsbeholdningen ikke længere kan finansiere væksten i kapitalkravene. De vedtagne regler for kapitalkrav frem mod 2018 gennemgås, efterfulgt af forventningerne til kapitalkravene i de kommende Basel IV-regler. Artiklen viser, at den for kunderne billigste måde at finansiere de massive kapitalkravsforhøjelser er en børsnotering og tilhørende kapitalforhøjelse. En kapitalforhøjelse forudsætter et egenkapitalforrentningskrav i Nykredits tilfælde på 11% før skat for at give en rimelig aktiekurs, så Foreningen Nykredits ejerskab ikke udvandes for meget.

Nykredit, børsnotering, markedseffektivitet og ejerløse formuer
Af Michael Møller og Niels Chr. Nielsen
Denne artikel ser på corporate governance-problemer, fordelingsproblemer og allokeringsproblemer i forbindelse med dels noterede, dels unoterede realkreditaktieselskaber med en kreditforening som dominerende ejer. Der argumenteres for, at den løsning, der er lagt op til i Nykredit, ikke er tilstrækkelig gennemtænkt og har en række uønskede konsekvenser. Dette gælder i særdeleshed KundeKroner, hvor artiklen konkluderer, at den skitserede model i den givne situation forekommer problematisk, og at det kan ende med, at det bliver de nuværende minoritetsaktionærer, der drager fordel af KundeKronerne i stedet for låntagerne.

Postyret om Nykredit
Af Peter Ove Christensen og Jesper Rangvid
Nykredit har annonceret stigninger i gebyrer og en børsnotering. Det har skabt meget postyr. Forfatterne analyserer de samlede konsekvenser af en børsnotering, gebyrstigninger og KundeKroner konceptet, hvor foreningens udbytter sendes tilbage til kunderne. Artiklen konkluderer, at når alt tages i betragtning, vil kunderne i mange scenarier ikke opleve nettogebyrstigninger, og Nykredits finansielle beredskab vil være forbedret efter børsnoteringen. Der er således ikke grund til det store postyr.